Tổ chức nghề nghiệp của luật sư ở Trung Quốc

Tổ chức nghề nghiệp của luật sư

Hội luật sư là tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân và là tổ chức tự quản của các luật sư. Hội luật sư toàn Trung Quốc được thành lập ở trung ương. Các Hội luật sư địa phương được thành lập ở các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương. Tại các thành phố có phân chia thành các quận, Hội luật sư cấp quận có thể được thành lập theo nhu cầu.

Hội luật sư hoạt động trên cơ sở Điều lệ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các hội viên, chế độ khen thưởng và kỷ luật, chức năng, nhiệm vụ của Hội. Điều lệ Hội luật sư do Đại hội đại biểu hội viên toàn quốc thống nhất thông qua. Sau khi được thông qua, Điều lệ Hội được gửi cho Bộ Tư pháp để lưu trữ.

Các luật sư phải tham gia Hội luật sư địa phương, nơi văn phòng luật sư của họ đặt trụ sở chính. Luật sư đã tham gia Hội luật sư địa phương cũng đồng thời là hội viên của Hội luật sư toàn Trung Quốc.

Hội luật sư có các nhiệm vụ sau: 

– Bảo đảm việc hành nghề luật sư theo đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư; 

– Tổng kết và trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư

– Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư

– Thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật hành nghề và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ;

– Tổ chức cho các luật sư giao lưu với nước ngoài; 

– Làm trung gian giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hành nghề giữa các luật sư. 

Việc khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với luật sư do Hội luật sư thực hiện theo quy định của Điều lệ hoạt động.

#ngheluatsu - 0938188889 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889